सम्पर्क

              देवदह नगरपालिका कायार्लय, रूपन्देही

सम्पर्क फोन: +९७७ ०७१ ५७७३०३,  ०७१ ५७७२९२, ०७१ ५७७४०३           फ्याक्स नं +९७७ ०७१ ५७७३०३

             इमेल :  devdahamun@gmail.com                            

                                          सूचना अधिकृत
                       श्री गंगा प्रसाद पन्थी (प्रशासकीय अधिकृत)

                                  फोन : ०७१–५७७२९२
                                  मोवाईल : ९८५७०६३२२९
                                  इमेल : pantheeganga@gmail.com

                                     

 

अन्य प्रतिक्रियाको लागि तलको फर्म भर्नुहोला !