FAQs Complain Problems

देवदह नगरपालिकाद्धारा प्रकाशित स्थानीय राजपत्र

डाउनलोड गर्नको लागि संगै दिएको चिन्हमा जानुहोला

  क्र.स. विषय -
 १   आर्थिक ऐन-२०७८  
 २   विनियोजन ऐन-२०७८  
  ३   योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यविधि-२०७८  
  ४  संस्था दर्ता ऐन-२०७८  
 ५   देवदह नगरपालिकामा साविक स्थानीय निकायबाट समायोजन भएका स्थायी कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहन सुविधा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७८  
 ६   देवदह नगरपालिकाको निशुल्क रक्त सेवाको लागि अनुदान सम्बन्धि कार्यविधि, २०७७  
  ७   देवदह नगरपालिकाको आधारभूत तह (कक्षा ८) उत्तीर्ण परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७७  
  ८  देवदह नगरपालिकाको पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पाउने सुविधाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७७  
  ९  देवदह नगरपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७७  
  १०  देवदह नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७७  
  ११  देवदह नगरपालिकाको नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७  
  १२  देवदह नगरपालिकाको असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग तथा असाहायहरूलाई उपलब्ध गराइने राहत सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६  
  १३  देवदह नगरपालिकाको कृषक समूह गठन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७६  
  १४  देवदह नगरपालिकाको नगर खेलकूद विकास समिति सञ्चालन कार्यविधि, २०७६  
  १५  देवदह नगरपालिकाको आवधिक विकास योजना तर्जुमा कार्यविधि, २०७६  
  १६  देवदह नगरपालिकाको स्वयंसेवी शिक्षक व्यवस्थापन अनुदान कार्यविधि, २०७६  
  १७  देवदह नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७६  
  १८  देवदह नगरपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७६  
  १९  देवदह नगरपालिकाको नगर प्रहरी ऐन, २०७६  
  २०  देवदह नगरपालिकाको उप–प्रमुखसँग महिला कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७६  
  २१  देवदह नगरपालिकाको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन, २०७५  
  २२  देवदह नगरपालिकाको अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय–पत्र वितरण कार्यविधि, २०७५  
  २३  देवदह नगरपालिकाको टोल विकास संस्था सञ्चालन कार्यविधि, २०७५  
  २४  देवदह नगरपालिकाको बालकोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७५  
  २५  देवदह नगरपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७५  
  २६  देवदह नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७५  
 २७   देवदह नगरपालिकाबाट प्रकाशित राजपत्र संग्रह  
Undefined